Bảng giá - VNOKRs

Bảng giá

VNOKRs - Công cụ chuyên biệt đầu tiên giúp vận hành OKRs đúng

Chọn số lượng

1 THÁNG

Đơn giá

1.900.000đ/Tháng

1.900.000đ/tháng

Tặng 01 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

1.250.000đ/Tháng

15.000.000đ/12 tháng

Tặng 10 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

    

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

1.690.000đ/Tháng

10.140.000đ/6 tháng

Tặng 05 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

     

Giảm 10%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

1.250.000đ/Tháng

15.000.000đ/12 tháng

Tặng 10 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

    

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

1.690.000đ/Tháng

10.140.000đ/6 tháng

Tặng 05 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

     

Giảm 10%

1 THÁNG

Đơn giá

1.900.000đ/Tháng

1.900.000đ/tháng

Tặng 01 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

1 THÁNG

Đơn giá

3.900.000đ/Tháng

3.900.000đ/tháng

Tặng 01 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

2.490.000đ/Tháng

29.880.000đ/12 tháng

Tặng 20 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

3.490.000đ/Tháng

20.940.000đ/6 tháng

Tặng 10 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

2.490.000đ/Tháng

29.880.000đ/12 tháng

Tặng 20 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

3.490.000đ/Tháng

20.940.000đ/6 tháng

Tặng 10 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

     

Giảm 10%

1 THÁNG

Đơn giá

3.900.000đ/Tháng

3.900.000đ/tháng

Tặng 01 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

1 THÁNG

Đơn giá

6.900.000đ/Tháng

6.900.000đ/tháng

Tặng 05 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

4.490.000đ/Tháng

53.880.000đ/12 tháng

Tặng 30 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

6.190.000đ/Tháng

37.140.000đ/6 tháng

Tặng 15 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

4.490.000đ/Tháng

53.880.000đ/12 tháng

Tặng 30 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

6.190.000đ/Tháng

37.140.000đ/6 tháng

Tặng 15 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

1 THÁNG

Đơn giá

6.900.000đ/Tháng

6.900.000đ/tháng

Tặng 05 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

1 THÁNG

Đơn giá

12.900.000đ/Tháng

12.900.000đ/tháng

Tặng 10 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

8.390.000đ/Tháng

100.680.000đ/12 tháng

Tặng 40 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

11.490.000đ/Tháng

68.940.000đ/6 tháng

Tặng 20 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

8.390.000đ/Tháng

100.680.000đ/12 tháng

Tặng 40 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

11.490.000đ/Tháng

68.940.000đ/6 tháng

Tặng 20 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

1 THÁNG

Đơn giá

12.900.000đ/Tháng

12.900.000đ/tháng

Tặng 10 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

1 THÁNG

Đơn giá

19.900.000đ/Tháng

19.900.000đ/tháng

Tặng 20 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

12.900.000đ/Tháng

154.800.000đ/12 tháng

Tặng 60 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

17.900.000đ/Tháng

107.400.000đ/6 tháng

Tặng 30 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

Khuyên dùng

12 THÁNG

Đơn giá

12.900.000đ/Tháng

154.800.000đ/12 tháng

Tặng 60 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 35%

6 THÁNG

Đơn giá

17.900.000đ/Tháng

107.400.000đ/6 tháng

Tặng 30 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Hỗ trợ kiến thức 24/7

Giảm 10%

1 THÁNG

Đơn giá

19.900.000đ/Tháng

19.900.000đ/tháng

Tặng 20 tài khoản online
“Học & Thi” OKRs nâng cao

Giảm 0%

Liên hệ để có
mức đầu tư tốt nhất